آهنگهای جدید افغانی ایرانی و هندی

Music Video

Life becomes easier when you delete the negative people from it.

6:50
ای شب تـو بـه روزگار مـن میمـانی یــا مــولا دلــــــــم تَــــــــنـگ آمــــده شیشۀ دلم ای خدا زیر سنگ آمده ای مـاه نهان به یار من مـیـمـــــانی یــا مــولا دلــــــــم تَــــــــنـگ آمــــده شیشۀ دلم ای خدا زیر سنگ آمده ای ابر سیه تو هم به این حالت زار یــا مــولا دلــــــــم تَــــــــنـگ آمــــده شیشۀ دلم ای خدا زیر سنگ آمده برد دیـدۀ اشک بـار من مـیـمـــــانی یــا مــولا دلــــــــم تَــــــــنـگ آمــــده شیشۀ دلم ای خدا زیر سنگ آمده در جای دلم به شیشه خون باقی ماند یــا مــولا دلــــــــم تَــــــــنـگ آمــــده شیشۀ دلم ای خدا زیر سنگ آمده در سر به دل خرد جنون باقی مــاند یــا مــولا دلــــــــم تَــــــــنـگ آمــــده شیشۀ دلم ای خدا زیر سنگ آمده سیـمـرغ بـودم بـدام عشق افتــادم یــا مــولا دلــــــــم تَــــــــنـگ آمــــده شیشۀ دلم ای خدا زیر سنگ آمده در دام کبـوتـر زبـون بـاقـی مــــــــاند یــا مــولا دلــــــــم تَــــــــنـگ آمــــده شیشۀ دلم ای خدا زیر سنگ آمده دلـدار مـــــرا از من مـلالـیـسـت مگر یــا مــولا دلــــــــم تَــــــــنـگ آمــــده شیشۀ دلم ای خدا زیر سنگ آمده آسـایـش دل کار محـــالـیـسـت مگر یــا مــولا دلــــــــم تَــــــــنـگ آمــــده شیشۀ دلم ای خدا زیر سنگ آمده یک روز در انـتـظــــــار او پـیــر شـدم یــا مــولا دلــــــــم تَــــــــنـگ آمــــده شیشۀ دلم ای خدا زیر سنگ آمده هر ساعت انـتـظـــار سالیست مگر یــا مــولا دلــــــــم تَــــــــنـگ آمــــده شیشۀ دلم ای خدا زیر سنگ آمده
4 hours ago