آهنگهای جدید افغانی ایرانی و هندی

Music Video

بیهوده انتظار تو را دارم

دانم دگر تو بازنخواهی گشت